Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2011

Πώς θα υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους οι μισθωτοί


Τον τρόπο με τον οποίο θα υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις οι μισθωτοί καθώς και το πώς θα καταβάλλουν το φόρο τους για τη φετινή χρονιά διευκρινίζει με εγκύκλιό του το υπουργείο Οικονομικών.
Συγκεκριμένα:
Πώς υποβάλλονται οι προσωρινές δηλώσεις φόρου μισθωτών υπηρεσιών και απόδοσης φόρου
1. Η υποβολή και απόδοση φόρου των αρχικών εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων προσωρινών δηλώσεων απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2010 και 2011 γίνονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, και συγκεκριμένα στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων www.gsis.gr.
2. Εφόσον οι υπόχρεοι είναι νέοι χρήστες, θα πρέπει να εγγραφούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TaxisNet. Η συγκεκριμένη διαδικασία δεν απαιτείται για τους χρήστες που έχουν ήδη πιστοποιηθεί.
3. Υποχρεωτικά μέσω ΔΟΥ υποβάλλονται οι τροποποιητικές προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 2011.
4. Η υποβολή της προσωρινής δήλωσης διαχειριστικής χρήσης 2010 και 2011 με την χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του ειδικού δικτύου TAXISnet μπορεί να πραγματοποιηθεί από 15 Φεβρουαρίου 2011.
Αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής και καταβολής του φόρου
Όσοι φορολογούμενοι υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και καταβάλλουν το φόρο μέσω διαδικτύου, θα πρέπει να δώσουν εντολή πληρωμής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία σε τράπεζες συμβεβλημένες με το υπουργείο Οικονομικών, για την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Το σύστημα, μόλις οριστικοποιηθεί η υποβολή της δήλωσης, παράγει το σημείωμα για πληρωμή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωμής», στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωμής στην τράπεζα.
Ημερομηνία υποβολής
1. Η προθεσμία υποβολής είναι αυτή που ορίζεται με τις διατάξεις των παραγράφων 1και 2 του άρθρου 59 του ν.2238/1994, δηλαδή μέχρι την 20ή ημέρα των μηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, Σεπτεμβρίου, Νοεμβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, η οποία πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του φορολογουμένου, με αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ημέρα των μηνών αυτών και ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες.
Εάν ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε περισσότερα πρόσωπα από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του πιο πάνω άρθρου και νόμου, υποχρεούται να αποδίδει τα ποσά που παρακράτησε, κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.

2. Ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημέρα πληρωμής στην τράπεζα.
Έλεγχος - Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.
1. Η αρμόδια ΔΥΟ ενημερώνεται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, αμέσως μόλις παρέλθει η προθεσμία υποβολής των προσωρινών δηλώσεων και αμέσως μόλις διαπιστώσει την καταβολή φόρου από κάθε υπόχρεο, με με ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών στοιχείων παραλαβής και πληρωμής στο σύστημα TAXIS .
2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εκτύπωσης των προσωρινών δηλώσεων
Η συγκεκριμένη απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη διαχειριστική χρήση 2011 για τις αποδοχές των οποίων η καταβολή γίνεται από 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά. Ειδικά για την διαχειριστική χρήση 2011 η ηλεκτρονική υποβολή της Προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Απόδοσης του φόρου με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, είναι προαιρετική για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.1.2011 έως 30.6.2011 και υποχρεωτική για αποδοχές που καταβάλλονται από 1.7.2011 και μετά.
newscode

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου